Logo
DT: 54.00m2
Giá: 17.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 9.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 300.00m2
Giá: 7.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 208.00m2
Giá: 1.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 2400.00m2
Giá: 2.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 38000.00m2
Giá: 1.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 3.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1600.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1500.00m2
Giá: 2.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2015-11-08
DT: 80.00m2
Giá: 550.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 90.00m2
Giá: 670.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong